VEDTÆGTER

Her kan du se grundejerforeningens vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AMTSSTUEGÅRDEN.


§ 2.

Foreningens hjemsted er Hillerød kommune.


§ 3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel overfor det offentlige som overfor det private i alle spørgsmål af fælles interesse. Foreningens opgave er først og fremmest at varetage den fælles administration af fællesanlæg, vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder, i det omfang disse ikke overtages af kommunen, men i øvrigt kan foreningen efter generalforeningens beslutning effektuere andre formål af fælles interesse.


Område og medlemmer

§ 4.

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af parceller, der er eller vil blive udstykket fra ejendom matr. nr. 9 a og 9 ar, Hillerødsholm, Frederiksborg slotssogn, 3 o, Ullerød by, Tjæreby sogn samt l bdæ, Hillerødsholm u/ Hillerød jorder og dele af matr. nr. 1 al, Trollesminde, som er undergivet deklaration udstedt den 29/5 1972 godkendt af Hillerød Byråd den 27/6 1972 med tillæg af 5/8 1972
Bestyrelsen kan optage ejere af ejendomme udover de førnævnte som medlemmer.
Ved ejerskifte skal sælgeren straks give grundejerforeningen meddelelse om køberens navn og adresse tilligemed angivelse af, hvem der berigtiger handelen. Sælgerens forpligtelser overfor grundejerforeningen ophører først, når køberens adkomst er tinglyst som endelig, samt når indskud og eventuelle kontingentrestancer er betalt. Adresseforandring skal staks meddeles foreningen.


Indskud og kontingent

§ 5.
Ved hvert ejerskifte - bortset fra ejerskifte indenfor foreningen - skal den nye ejer betale et indskud, hvis størrelse svarer til gennemsnittet af de foregående 3 års kontingent. Indskuddet skal være erlagt senest l måned efter, at køberens adkomst er tinglyst.
Afgår et medlem ved døden, indtræder arvingerne som medlemmer af foreningen uden indskud.
Til bestridelse af foreningens driftsudgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet betales forud.
Såfremt grundejerforeningen efter generalforsamlingsbeslutning påtager sig udførelsen af større fællesopgaver, er medlemmerne forpligtet til at bidrage hertil, enten gennem det ordinære kontingent eller ved udredelse af et ekstraordinært kontingent.
Ethvert kontingent pålignes med lige store beløb på samtlige ejendomme, der hører under grundejerforeningen, uanset ejendommens størrelse.
Det ordinære årlige kontingent betales forud helårligt eller halvårligt efter generalforsamlingens bestemmelse. Kontingentet forfalder til betaling til den 1/7, og hvis der vedtages halvårlig betaling, forfalder sidste halvdel af kontingentet 31/12. Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden 2 måneder efter forfaldstid, opkræves disse med et tillæg på 10%.
Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden 3 måneder efter forfaldstid, skal beløbene overgå til retslig incasso gennem en advokat. I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter begæring meddele et medlem henstand.
Ved udtræden i forbindelse med ejerskifte har et medlem ikke krav på refusion af bidrag eller andel i foreningens formue.


Regnskab og revision


§ 6.

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen vælger 2 revisorer, eller en statsautoriseret eller reg. revisor til at revidere foreningens regnskab.
Det reviderede regnskab, forsynet med revisorernes påtegning, skal fremsendes til medlemmerne senest 3 uger inden den ordinære generalforsamling, tilligemed budgetforslag for det kommende år.


General forsamling


§ 7.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj med 3 ugers varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab og revisorernes påtegning.
4. Bestyrelsesforslag.
5. Medlemmernes forslag.
6. Budgetgennemgang samt fastsættelse af det årlige kontingent.
7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer eller een statsautoriseret eller reg. Revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt træffes bindende beslutninger.
 

§ 8.

Når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af foreningens medlemmer forlanger det, skal der inden 4 uger med 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af en dagsorden.


§ 9.

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, med ægtefæller, dens bestyrelse, revisorerne, foreningens advokat, samt andre personer med bestyrelsens samtykke. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. For hver parcel (ejendom) haves en stemme.

Medlemmer, der er i restance med medlemskontingent eller andre bidrag til foreningen, har ikke stemmeret.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til en myndig person, der ikke behøver være medlem af foreningen. Fuldmagten giver adgang til generalforsamlingen. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end 3 stemmer.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til foreningens opløsning, vedtægtsændringer, ordensforskrifter samt vedtagelser vedrørende nyetableringer og udvidelser af fællesanlæg, som vil medføre en udgift på mere end det foregående års kontingent pr. ejendom.
De sidstnævnte forslag kan kun vedtages på generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret og med mindst 2/3 flertal.

Er der på en generalforsamling ikke det i følge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, med 14 dages skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger efter første generalforsamling, og på denne kan de forslag, som har været behandlet på den første general forsamling vedtages med 2/3
flertal uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten, samt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Udskrift af forhandlingsprotokollen vil kunne afhentes hos bestyrelsens formand.


Bestyrelse


§ 10.

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der ikke behøver være medlemmer af foreningen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 afgår på ulige og 2 på lige år. Genvalg kan ske.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der blandt sine medlemmer selv vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ovennævnte valg skal ske indenfor en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af mindst 2 medlemmer, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 11.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne. Bankfuldmagt har formanden
sammen med kassereren.


§ 12.

Bestyrelsen holder møde, når eet medlem af bestyrelsen kræver det.


§ 13.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til bestridelse af de opgaver, der påhviler grundejerforeningen og endvidere er bestyrelsen berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp som f.eks. advokat, rådgivende ingeniør, landinspektør.
Hvervet som bestyrelsesmedlem og kasserer kan honoreres i henhold til generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem.
Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.


Foreningens midler

§ 14.

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører foreningens bøger, derunder kassebog og medlemsfortegnelse.
Foreningens midler skal indsættes i bank eller sparekasse.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.
Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist og skal mindst een gang årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 15/2 og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest 15/3.
Bestyrelsen kan tegne kautionsforsikring for kassereren.


§ 15.

For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, dog ikke udover et beløb af kr. 500,00.


Medlemmernes forpligtelser


§ 16.

Generalforsamlingen kan vedtage ordensforskrifter, som skal være gældende for samtlige medlemmer.
Såfremt et medlem ikke overholder grundejerforeningens love og de ordensforskrifter, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, skal
bestyrelsen give det pågældende medlem en advarsel.
Sidder medlemmet denne advarsel overhørig, skal bestyrelsen straks indlede retsforfølgelse imod det pågældende medlem.


§ 17.

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling, afholdt den 25. marts 1974.
Vedtægterne er godkendt af Hillerød Byråd den 21. marts 1974.

Digterkvarteret | 3400 Hillerød