DEKLARATION

Her kan du se grundejerforeningens deklaration 


Deklaration
Udover bestemmelserne i den tinglyste byplanvedtægt nr. 32 af 28.januar 1971 for Amtstuegården, deklarerer undertegnede ejer afejendommene rnatr. nrr. 9 a og 9 ar. Hillerødsholm, FrederiksborgSlotssogn, 3 o Ullerød by, Tjæreby sogn samt 1bdæ Hillerødsholmunder Hillerød Jorder for mig selv og efterfølgende ejere af de nævnteejendomme eller parceller heraf følgende: 

1. Hegn.
Grundejerne skal etablere levende hegn i skel mod nordvest og sydvestsamt mod stier og grønne områder. Det står grundejerne frit for, om devil etablere hegn mod vej, men l givet fald skal dette også være levendehegn. Hegn mod stier og veje skal plantes i en afstand af mindst 40 cm fraskel, og grundejerne må derfor tage planternes bredde i betragtning,således at hegnet ikke breder sig ud på, sti eller vej. Hegnets højdemod vej må maksimalt være 1,80 m. Hegn mod stier og grønneområder skal holdes i en højde af 1,80 m.Tidsfristen for etablering af hegn mod stier og grønne områder er 1 år fra overtagelsesdatoen ved første salg.Som midlertidig støtte af de levende hegn er det tilladt at opsætte et lettrådhegn med en højde på max. 1,20 m. Grundejerne har vedligeholdelsespligt på begge sider af hegn mod vej, sti og grønne områder. 

2. Bebyggelse.
På parcellerne gives der uanset bestemmelsen i byplanvedtægten tilladelse til opførelse af bebyggelse i indtil en etage med udnyttettagetage. Bebyggelsen skal opføres med stuegulv i den eller de koter, der fastsættes for den enkelte grund i forbindelse med boligvejenes projektering.Elstik må kun udføres som jordkabel fra huset til kabel skab. 

3. Haver.
Den ubebyggede del af parcellerne skal stedse være anlagt som have og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri forukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning. Der må ikke på parcellen findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst over som under jorden kan blive til væsentlig ulempefor naboerne. 

4. Parkering.
Hed hensyn til egenparkering gælder bygningsreglementets bestemmelser, hvorefter der i øjeblikket skal være 2 parkeringspladser på egen grund. Gæsteparkering henvises til de afmærkede parkeringspladser eller parkeringsbaner. Parkering af last-, omnibus,- flytte- eller større fragtbiler samt campingvogne på eller ud for grundene er ikke tilladt.Campingvogne må dog parkeres på grundene, når parkeringen sker bag byggelinien og mindst 5 meter fra vejskel. 

5. Veje, stier, parkeringsområder og grønne områder.
Hillerød byråd har erklæret at ville overtage veje og stier som offentlige, når disse er anlagt i overensstemmelse med den af byrådet godkendteplan. Det fælles grønne område langs Herredsvejen skal anlægges og tilplantes efter en af byrådet godkendt plan. Efter anlæg og tilplantningovergår områdets vedligeholdelse til grundejerforeningen. Samtlige vejafgifter til det offentlige, vedligeholdelses- ogrenholdelsesudgifter, herunder udgifter til rensning af brønde ogkloaker, udredes af grundejerne, jfr. endvidere § 9. Renholdelse af veje samt snerydning og grusning i glat føre påhviler her enkelt parcelejer udfor den pågældende ejendom indtil vejensmidte. Alle parceller skal tåle skråningsanlæg inde på grunden i forbindelsemed vej-, sti- og vendepladsanlæg. Særlig bemærkes, at parcellerne 120 og 124 skal tåle væsentlige skråningsanlæg I forbindelse med evt. stiunderføring til Harløsevej/langs med de nævnte parcellers henholdsvis nordlige ogsydlige skel. I forbindelse med udstykningsplanens gennemførelse vil den eksisterende Lærkevej blive nedlagt på strækningen A - B og en midlertidig forlægning af Lærkevej til forbindelse med stamvejen over Amtstuegårdens udstykning, vil blive gennemført, jfr. den vedhæftede kloakplan/udarbejdet 12. aug. 197-1- af Dines Jørgensen & Co.Rådgivende ingeniører. 

6. Kloaker, vand og elledninger.
Parcelejerne skal under henvisning til den vedhæftede kloakplan respektere de deri angivne linieføringer under de tilfælde, hvorledningerne måtte passere en parcel. løvrigt henvises til bestemmelserne ang. bebyggelse og beplantning i den landvæsenskommissions kendelse, der senere vil blive afsagt ogtinglyst på parcellerne.Vand- og elledninger vil fortrinsvis blive nedlagt i vejene og stierne. Skulle disse ledninger i visse tilfælde passere en parcel er ejerenforpligtet til at tåle dette.Ligeledes skal parcelejerne tåle alle de ulemper, der måtte hidrøre frafremtidige opgravninger i forbindelse med reparationer, fornyelser, omlægninger el. lign. af de forannævnte ledninger. 

7. Parcel
På parcel 4 af matr. nr. 9 a Hillerødsholm tinglyses samtidig etbyggerettigt skel, således at afstanden mellem fremtidig bebyggelse pådenne parcel og det stråtækte beboelseshus på matr. nr. 1 al Trollesminde bliver mindst 12,5 m, således som angivet på vedhæftedeplan. 

8. Byggemodning, servitutter m.v.
Parcelejerne er pligtig at tåle enhver form for ulempe, som måtte opstå iforbindelse med byggemodningen af parcellerne. Endvidere skal parcelejerne respektere, udover alleredetinglyste servitutter, alle sådanne som nødvendiggøres af udstykningenog bebyggelsen. 

9. Grundejerforening.
Samtlige ejere af parceller, der omfattes af udstykningsplanen for de i indledningen nævnte matr, nrr. samt parceller heraf, er pligtige at være medlemmer af en grundejerforening, som senest skal stiftes når 2/3 af parcellerne er solgt. Det påhviler foreningen at vedtage de for den nødvendige love, der skal godkendes af Hillerød Byråd.Foreningens opgave er først og fremmest at varetage denfælles administration af fællesanlæg, vedligeholdelse af veje og stierm.v. i det omfang disse ikke overtages af kommunen. Grundejerforeningen skal i det omfang det skønnes nødvendigt, være berettiget til at forlange udstedt og tinglyst pantstiftende deklarationer for parcelejernes forpligtelser til at deltage i udgifterne tilgrundejerforeningens drift, og medlemmerne er pligtige at udrede debidrag som pålægges dem til bestridelse af foreningens opgaver. 

10. Påtaleret.
Påtaleret overfor ovennævnte bestemmelser har alene Hillerød Byråd,der kan meddele sådanne lempelser og afvigelser, som rådet finderforeneligt med kvarterets karakter, og som efter byrådets skøn ikke vilvære til gene for de omboende. Alle spørgsmål om servitutternes fortolkning afgøres endeligt af Hillerødbyråd, hvis fortolkning grundejerne er pligtige at underkaste sig. 

11. Panthæftelser m.v.
Nærværende deklaration tinglyses med respekt af de påtinglysningsdagen allerede tinglyste panthæftelser. Med hensyn til servitutter og byrder, henvises til de pågældende ejendommes folier i tingbogen.København, den 1972
Digterkvarteret | 3400 Hillerød